Boromir V.2
Boromir V.2
Boromir V.2
Boromir V.2
Second version of Boromir, this time on Moria.