Dragoness
Dragoness
Dragoness
Dragoness bust from Ouroboros Miniatures.