Arab horseman
Arab horseman
Arab horseman
Arab horseman

Arab horseman
13th century
Sculptors: horse - Natalya Alekseeva, rider - Andrey Khorobrov