Achilles v2
Achilles v2
Achilles v2
Achilles v2
Achilles v2
Achilles v2
Corvus Belli miniature, Masters7-level, NMM.
Painted by: Yaroslav Bozhdynsky