Carcharias
Carcharias
Carcharias
Carcharias
Un buste de demon, 78 mm de haut , melange de super sculpey et sculpey firm

A demon bust, 78 mm tall, mix of super sculpey and sculpey firm