Yedharo miniature, Showcase9-level, NMM.
Painted by: Yaroslav Bozhdynsky