US Revolutionary Infantryman, 1780
US Revolutionary Infantryman, 1780
US Revolutionary Infantryman, 1780
US Revolutionary Infantryman, 1780
Here is one of my latest figure - Washingtons3rd New York Infantry 1780